Shakotan Miura

Khyzyl saleem boso miura
Khyzyl saleem bosomiura final

Shakotan inspired Miura. #livetooffend #LTO